Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/0212 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 329/2003 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2007.

 

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces;
e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
(3) Informatiile obtinute in urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
(1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, infiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza in baza licentei eliberte de Inspectoratul General al Politiei Romane.


(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c),d), e) si f).
(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, infiintate conform alin. (1), trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).

Art. 3
(1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, in conditiile legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului in cauzele penale.
(3) In activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

 

 

Capitolul II - Dobandirea calitatii de detectiv particular

Art. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5
Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savarsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar eliberat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Art. 6
Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municpiului Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civila, in copie legalizata;
d) actul de studii, in copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobandeste in urma verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se intruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau isi poate infiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Romane in termen de 3 zile, acesta avand obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, exclusiv in baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta, in vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora in Romania. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta in mod valabil aceasta calitate in statul de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca inaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la incetarea acestora sa instiinteze organul de politie competent teritorial.

Art. 8
(1) Calitatea de detectiv particular inceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului in conditiile art. 23 alin. (2);
c) cand persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) cand impotriva persoanei in cauza se pune in miscare actiunea penala, pentru o infractiune savarsita cu intentie, in legatura cu activitatea sa de detectiv; in acest caz suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cat detectivul particular se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 10;
c) in conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

Art. 9
(1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, in scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin*) al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
----
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 492/2005 privind modul de eliberre, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005.

Art. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice.

 

Capitolul III - Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale in care acesta isi desfasoara activitatea

Art. 11
(1) In exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) In efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12
Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului in cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c) sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat in interesul serviciului.

Art. 13
Detectivului particular, in desfasurarea activitatii, ii este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, in interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane;
d) cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14
Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
c) sa se afilieze in asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele in relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii, necesare detectivului particular in procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale ersoanei vizate.

Art. 15
(1) In organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa intreprinda investigatii numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul;
x
b) sa infiinteze un registru numerotat si sa il inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, in care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
d) in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de indata autoritatile cu atributii in domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) in raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca in practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari isi intocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.

 

Capitolul IV - Sanctiuni

Art. 16
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17
Exercitarea fara drept a profesiei de detectiv particular constituie infractiune si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii in alte cazuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu incalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).

Art. 19
(1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz in care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 20
(1) Repetarea savarsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) in interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, in toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei in cauza.

Art. 21
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 22
Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazte de prezenta lege.

Art. 23
(1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, intr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savarsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24
(1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, in conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.

 

Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 25
Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26
Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27
Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28
(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
(2) Documentele necesare pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, altele decat cele prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute in conditiile legii.

Art. 29
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
(2) In 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciul Roman de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care il vor supune aprobarii Guvernului.
--------
*) Legea nr. 329/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003.

Despre  Noi

CSA DETECTIVE este o agentie de detectivi privata, care colaboreaza cu detectivi particulari cu experienta de peste 10 ani si dispune de aparatura atat de aparatura o profesionala cat si de o flota auto-moto necesara exercitarii meseriei de detectivi particulari.

telefon 0762.346.452

Toggle Bar

Acest site foloseşte cookie-uri.

Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Citeste mai mult...

Accept!